Server: Aruka
Phiên Bản: Ex700 +
Exp: x120
Drop: 80%
Event: Full
Ngọc Mới: 9 loại
PCPoint Shop:
Cánh Mới: Season 8
Yahoo GM:
Open: 10/2013
Quản Lý
Server: GaiOn
Phiên Bản: Ex700 +
Exp: x120
Drop: 80%
Event: Full
Ngọc Mới: 9 loại
PCPoint Shop:
Cánh Mới: Season 8
Yahoo GM:
Open: 29/12/2013
Quản Lý
HaiPhongMu.net
Mu Online - Phiên bản EX700 Plus